Søknadsskjema og -reglar

Fivefondet har utdeling av tilskot ein gong i året, vanlegvis i januar. Sjekk framsida på fivefondet.no for når den neste søknadsfristen er.

Det står i §1 i «Grunnreglar for Fivefondet» (skipa våren 1916):

Fondet hev til fyremål å stydja medlemer av Studentmållaget til å få gjeve ut skrifter, serleg umsetjingar av framande bokverk eller arbeid um framande bokverk og bokmenner på norsk [nynorsk]. (…)


Krav til søknaden/søkjaren

Dette er absolutte krav til søknaden/søkjaren/prosjektet. Fondet kan ikkje gje fritak frå desse reglane.

  • Det er berre medlemer av studentmållaga i Norsk Målungdom / Noregs Mållag som kan søkje om tilskot. Om du ikkje er medlem, må du melde deg inn og betale medlemspengar før du kan søkje.
  • Søknaden må vere på nynorsk.
  • Prosjektet/tiltaket du søkjer om tilskot til må vere på nynorsk, og dette må gå fram av søknaden.
  • Dersom du får tilskot, skal det stå «NN har fått tilskot frå Fivefondet» i kolofon/forord e.l.

Tiltak/prosjekt som er prioriterte

Dette er ikkje krav, men gode tips som aukar sjansen for at du kan få tilskot frå Fivefondet.

  • Fivefondet stør fyrst og fremst utgjeving av tekstar (papir eller digitalt). Det er svært få andre typar prosjekt som har fått tilskot frå fondet.
  • Omsetjingar av utanlandske forfattarar eller arbeid om utanlandske bøker eller forfattarar er prioriterte.
  • Fivefondet er ikkje eit stort fond, og delar som oftast ut 5 000 til 10 000 kr i året. Vi prioriterer tiltak der midlane «kjem godt med» og der det er stor sjanse for at tiltaket blir noko av.

Søknadsskjema

Namnet ditt *

E-post *

Adresse

Postnummer og -stad *

Kva studentmållag er du medlem i? *

Emne/namn/tittel for prosjektet (kort) *

Om prosjektet *

Søknadssum *

Vedlegg: Du kan leggje ved ei prosjektskildring e.l. om du ynskjer det